Nygård Borettslag

Husordensregler

(endret 07.09.2017)

Hver borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.  Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.  Husordensreglene skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmet.

KJØRETØY

Biler skal kun parkeres på anviste biloppstillingsplasser.  Dette gjelder også gjesters kjøretøy.  Kjøring, vask og reparasjon av kjøretøy på interne veier må unngås.

Sykler plasseres i stativ hvor slike finnes.  Ingen må hensette sykler/barne-vogner/ski/kjelker m.v. slik at det stenger veier/ganger/trapper eller er til sjenanse for andre.  Fotballsparking/sykling/aking må ikke drives slik at det er til ulempe.

RO

Det skal normalt være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 - 06.00.

«Støyende aktiviteter» så som banking/hamring/boring i vegger/tak/
gulv er ikke tillatt mellom kl. 19.00 - 08.00 på hverdager og mellom kl. 18.00 og kl. 10.00 på lørdager.  Det kan gis dispensasjon til oppstarttidspunktet for innleide håndverkere av borettslaget, slik at disse kan starte kl. 07.00.

«Støyende aktiviteter», så som banking/hamring/boring i vegger/gulv/
tak er ikke tillatt på søndager og bevegelige helligdager (eks. 1. juledag o.s.v.)

Vaskemaskinen kan også være støyende, og bruken av denne bør derfor begrenses innenfor kl. 07.00 - 21.00 (spesielt for blokkene).

Radio/TV/musikkanlegg må ikke stå så høyt på at det er til sjenanse for naboskapet.  Musikkøvelser mellom kl. 20.00 - 07.00 er ikke tillatt.  Styrets samtykke må innhentes før en kan drive musikkundervisning i leiligheten.

Ved selskapelighet plikter alle å ta hensyn til naboskapet.
 
DIVERSE

Legg ikke mat ut til fugler på bakken/verandaene da dette kan trekke rotter/mus m.v. til eiendommen.

Vern om beplanting og plener.

Styrets godkjennelse må foreligge før det settes opp flaggstenger/skilt/gjerder/murer m.v.

Det henstilles til borettshaverne å ha utelysene tent i den mørke årstid.

Det henstilles til borettshaverne straks å melde feil eller skader på eiendommen til styret.

Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannledninger ikke fryser.  Hovedstoppekrana til leiligheten bør stenges ved lengre fravær som ferier m.v.

Kast ikke uvedkommende ting i klosettet.  Uttrekksledning for spillvann er ikke dimensjonert for det.

Parafinfat, propanbeholdere m.v. må plasseres etter brannvesenets bestemmelser. 

Espalier, balkongfront, o.l. skal  ikke nyttes som lufte/tørkestativ.

Hva angår framleie av leilighetene eller utleie av rom vises til regler for dette.

Forutsetningen for å anskaffe og holde dyr er at Regler for dyrehold blir overholdt, og at styrets og naboers tillatelse er innhentet før anskaffelse / innflytting.

Se regler for dyrehold her: http://www.nygaardbrl.no/Nyg%C3%A5rdBorettslag/Dyrehold/tabid/2045/Default.aspx (under fanen Nygård Borettslag, Nittedal > Dyrehold).

Det er forbud mot oppbevaring og innehav av reptiler og slanger i Nygård borettslag.

Husordensreglene er en del av husleiekontrakten, slik at brudd på reglene også er brudd på husleiekontrakten. For byggetrinn 2 er dessuten vedlegget en del av husordensreglene.

 

VEDLEGG TIL HUSORDENSREGLENE FOR BYGGETRINN II

KLESVASK M.M.
Anvist plass for lufting av sengetøy er kun på inngangssiden.  For kjellerleilighetene gjelder verandasiden, men slik at det ikke sjenerer.
Anvist plass for risting / banking av tepper er oppsatte stativer utenfor blokkene.

Vaskeriene kan benyttes innenfor følgende tidsrom:
Mandag - fredag  kl. 07.00 - 21.00
Lørdag               kl. 10.00 - 19.00
Søndag              kl.10.00 - 16.00

BEBOERNES PLIKTER I EGEN OPPGANG:
Feie trapp foran utgangsdør ved behov. Kost og spade skal stå ved hvert inngangsparti, slik at beboerne kan måke etter behov.

Vaktmester skal i stor grad, og etter avtale med styret, sørge for at adkomsten innad i borettslaget er tilfredsstillende.

BRUK AV BALKONGENE
Det må ikke bores, skrus eller settes opp panel i balkongprofilene. Det kan henges opp lette ting med "tape-fester". Det må kun brukes elektrisk grill - til jordet kontakt.

All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør. Rømningsveien (luke/stige) må ikke blokkeres.